nvm Windows版安装、使用

nvm Windows版安装、使用

nvm维护多个版本的node.js,在同一台设备上安装、切换不同版本的node.js

https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases

nvm -v //帮助文档

nvm install version [arch] 安装指定版本,arch默认64位
nvm install 10.16.3
nvm install 10.16.3 32 //安装32位版本

nvm list //查看已安装的版本
nvm uninstall 10.16.3 //卸载指定版本

nvm use version [arch] //切换版本
nvm use 10.16.3
nvm use 10.16.3 32

6san

发表评论